Τα τμήματα και οι σχολές που αποφάσισαν κατάληψη

ÓõìâïëéêÞ áíáóôïëÞ ôçò áêáäçìáúêÞò ëåéôïõñãßáò ôùí ðñïðôõ÷éáêþí ðñïãñáììÜôùí ôçò ÁÓÏÅÅ ôçí ÔåôÜñôç 24 Ïêôùâñßïõ 2018. Ôçí áíáóôïëÞ áðïöÜóéóå ç Óýãêëçôïò ôïõ Ïéêïíïìéêïý Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí (ÏÐÁ), áöïý åðáíåîÝôáóå ôçí êáôÜóôáóç ðïõ åðéêñáôåß óôïõò ÷þñïõò ãýñù áðü ôéò êôçñéáêÝò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ, åîáéôßáò ôçò ðáñïõóßáò åìðüñùí-äéáêéíçôþí êáé ÷ñçóôþí íáñêùôéêþí ïõóéþí. (EUROKINISSI/ÂÁÓÉËÇÓ ÑÅÌÐÁÐÇÓ)

Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι Σχολών και Τμημάτων που αποφάσισαν κατάληψη σύμφωνα με πληροφορίες είναι οι εξής:

Κάτω από κάθε Φ.Σ. αναγράφονται στην παρένθεση οι μέρες που αποφασίστηκε κατάληψη.

Αθήνα Πάντειο Πανεπιστήμιο (Πέμπτη 28/11 και Παρασκευή 29/11 ορισμ. ώρες) – ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (Πέμπτη 28/11 και Παρασκευή 29/11) – ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ

Παιδαγωγικό Αθηνών (Πέμπτη 28/11 και Παρασκευή 29/11) – ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ

Μαθηματικό Αθηνών (Πέμπτη 28/11 και Παρασκευή 29/11) – ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ

Φυσικό Αθηνών (Πέμπτη 28/11 και Παρασκευή 29/11) – ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ

Γεωλογικό Αθήνας (Παρασκευή 29/11)

Ναυπηγών ΕΜΠ (Πέμπτη 28/11 και Παρασκευή 29/11) – ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ

ΣΕΜΦΕ (Πέμπτη 28/11 και Παρασκευή 29/11) – ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ

Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ (Πέμπτη 28/11 και Παρασκευή 29/11) – ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ

Αρχιτεκτονική ΕΜΠ (Πέμπτη 28/11 και Παρασκευή 29/11)

Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ (Πέμπτη 28/11 και Παρασκευή 29/11)

Θεσσαλονίκη

Πολιτικών Επιστημών Θεσσαλονίκης (Την Πέμπτη 05/12, Παρασκευή 06/12 και την ημέρα κατάθεσης του νομοσχεδίου) – ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ

Πληροφορική Θεσσαλονίκης (Παρασκευή 29/11) – ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ

Φιλολογία Θεσσαλονίκης (Την Παρασκευή 29/11 και την ημέρα κατάθεσης του νομοσχεδίου) – ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ

Θεσσαλία

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας (Τετάρτη 27/11 έως την Τρίτη 03/12) – ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ

Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Παρασκευή 06/12) – ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ

Πάτρα

Αρχιτεκτονική Πατρών (Μέχρι και την Παρασκευή 29/11) – ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πατρών (Πέμπτη 28/11 μέχρι τη Δευτέρα 2/12) – ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ

Οι Φ.Σ. που προγραμμάτισαν Γ.Σ. Τετάρτη 27/11 Φιλοσοφική Αθηνών ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (UPD) Βιολογικό Αθήνας Καμία απόφαση λόγω έλλειψης απαρτίας (UPD)

ΣΤΕΦ Λάρισας Τετάρτη, 27/11 και ώρα 13:00, θα πραγματοποιηθεί συνέλευση της ΣΤΕΦ στο κεντρικό αμφιθέατρο του ιδρύματος.

Αρχιτεκτονική Θεσσαλονίκης Καμία απόφαση λόγω έλλειψης απαρτίας (UPD)

Νομική Θεσσαλονίκης Εξ αναβολής στις 12.00 στο β αμφιθέατρο.

Μουσικό Θεσσαλονίκης  Ορίστηκε ξανά συνέλευση τη Τετάρτη 27/11 στις 11:00 λόγω έλλειψης απαρτίας.

Πέμπτη 28/11 Φιλολογικό Θεσσαλονίκης Η συνέλευση της Τρίτης 26/11 αναβλήθηκε λόγω μη συμπλήρωσης της απαιτούμενης απαρτίας. Μεταφέρεται την Πέμπτη 28/11 13:30 στο Αμφιθέατρο Α.

Αρχαιολογικό Θεσσαλονίκης  η συνέλευση της Τρίτης 26/11 αναβλήθηκε λόγω μη συμπλήρωσης της απαιτούμενης απαρτίας. Μεταφέρεται την Πέμπτη 28/11.

Πηγή: Foititikanea.gr

Total
3
Shares
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *