Τι θα ισχύσει για τους ήδη φοιτητές του ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά – Τι πρέπει να ξέρετε

Οι εγγεγραµµένοι φοιτητές των Τµηµάτων των απορροφώµενων Τ.Ε.Ι εντάσσονται αυτοδίκαια στα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, σύµφωνα µε την αντιστοιχία της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4. Φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται αυτοδίκαια στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής. Φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται αυτοδίκαια στο Τµήµα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής. Φοιτητές των εισαγωγικών κατευθύνσεων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τµήµα Διοίκησης Τουρισµού του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής. Φοιτητές του Τµήµατος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, εντάσσονται στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή στο Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, µε πράξη του Προέδρου Τµήµατος, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται στη Γραµµατεία του αντίστοιχου Τµήµατος έως την 30η Σεπτεµβρίου 2018, η οποία δεν ανακαλείται.

 Τι θα γίνει με τα προπτυχιακά μαθήματα

2. Τα προπτυχιακά µαθήµατα Τµηµάτων των απορροφώµενων Τ.Ε.Ι., συνεχίζονται σύµφωνα µε το καθορισµένο πρόγραµµα σπουδών µέχρι την ολοκλήρωση των εξαµήνων και των εξετάσεων για το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018. Τα προπτυχιακά
προγράµµατα σπουδών των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής εφαρµόζονται από το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2018- 2019. Η διαµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 32 του ν. 4009/11. Τα προγράµµατα αυτά θεωρούνται πιστοποιηµένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Α.ΔΙ.Π., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 70 έως και 72, και του  δευτέρου εδαφίου της περίπτ. δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/11 (Α΄ 195).

Η αντιστοίχιση των μαθημάτων

3. Με πράξη του Προέδρου Τµήµατος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τµήµατος, γίνεται η αντιστοίχιση των µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών των Τµηµάτων των απορροφώµενων Τ.Ε.Ι. µε µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Άλλες ρυθμίσεις σχετικά με το πτυχίο

4. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής επιθυµεί να ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών Τµήµατος Τ.Ε.Ι. υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση στη γραµµατεία του Τµήµατος έως την 30η Σεπτεµβρίου 2018, η οποία δεν ανακαλείται. Οι φοιτητές που
κατά την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2018- 2019 έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών, προσαυξανόµενη κατά τέσσερα (4) εξάµηνα, έχουν µόνο το δικαίωµα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τµήµατος Τ.Ε.Ι.. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών, την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων στους φοιτητές της παρούσας παραγράφου, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τµηµάτων των
δύο Τ.Ε.Ι. που απορροφώνται, αρµόδιοι είναι τα µέλη Δ.Ε.Π. και τα όργανα των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, σύµφωνα µε την αντιστοιχία της παρ.

1. Ο παρεχόµενος τίτλος σπουδών φέρει τον υφιστάµενο κατά το χρόνο εισαγωγής του φοιτητή τίτλο και τύπο.

5. Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τµηµάτων των δυο Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται µέχρι την ολοκλήρωση του προγράµµατος από εγγεγραµµένους φοιτητές, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017, σύµφωνα µε το καθορισµένο πρόγραµµα σπουδών. Στους αποφοίτους των Π.Μ.Σ. απονέµεται µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

6. Με πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ή του Πρύτανη διαπιστώνεται   ο αριθµός των φοιτητών που εντάσσονται στα νέα Τµήµατα, καθώς και η εκπαιδευτική κατάστασή του


Η συντακτική ομάδα του mycampus.gr ψάχνει για σένα θέματα που...εμπνέουν!

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *